Logo školy
Vodácká škola záchrany s. r. o.

Objednávka - Akreditovaný kurz Záchrana z nebezpečného jezu

 

Termín

Kontaktní informace

Jméno:  
Pøíjmení:  
Email:    
Ulice:  
Mìsto:  
PSÈ:  
Telefon:  
V rámci možnosti spoleèné dopravy na místo konání s jinými úèastníky kurzu:

Poznámka (napø. fakturaèní adresa, podrobnosti dopravy - odkud pojedete, požadavek na ubytování v lodìnici dle typu kurzu ...):

Potvrzuji pøeètení smluvních podmínek a na souhlas s nimi závaznì objednávám úèast na kurzu.

Celková cena v Kè : 3500